Яким критеріям має відповідати підприємство, яке засноване громадською організацією інвалідів, для отримання дозволу на право користування пільгами з оподаткування

Відповідно до статті 14 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1010 затверджений Порядок надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

            Цей Порядок визначає механізм надання підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів, дозволу на право користування пільгами з оподаткування, відмови у його наданні чи скасування дозволу Мінсоцполітики або обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим.

            Дозвіл підприємствам з філіями, відокремленими підрозділами (у разі наявності) та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів, надається за умови їх відповідності таким критеріям:

            1) кількість інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного (податкового) періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу;

            2) фонд оплати праці інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств;

            3) сума витрат підприємства, організації з переробки (обробки, інших видів перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів (послуг), які використовуються для виготовлення товарів (надання послуг) безпосередньо підприємствами, організаціями, становить не менш як 8 відсотків ціни постачання таких виготовлених товарів (наданих послуг);

            4) розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, повинен бути не менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

            5) виконання підприємствами, організаціями рішень Мінсоцполітики та обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим (крім підприємств, організацій, які звернулися вперше).

            Філії та відокремлені підрозділи підприємств, які зареєстровані як окремі платники податків, що претендують на пільговий режим оподаткування, повинні відповідати критеріям, зазначеним у підпунктах 1 - 5 цього пункту